Congrès National

Het Nationaal Congres: geschiedenis

Na de heldhaftige en bloedige maar overwinnende gevechten van september 1830, moet het jonge onafhankelijke België zich verplicht van een regering voorzien, alsook van wetten en van een Grondwet.
Het moet door zijn buurlanden geëerbiedigd worden, over internationale grenzen beschikken en een doorgang naar de zee bezitten. Het moet door de grote mogendheden, in wiens handen zijn lot berust, erkend worden.
Het mist de vorst die de provincies onder dezelfde vlag zal verenigen en die de waarborg van zijn voortzetting zal zijn.
Ziehier, samengevat de werkzaamheden die men dringend moet uitvoeren…

November 1830

Het Voorlopig Bewind (een handjevol gemotiveerde burgers) oefent in werkelijkheid de Uitvoerende macht uit; het roept cijns en hoedanigheidkiezers op die onze eerste Wetgevende macht zullen kiezen: het Nationaal Congres. Het gaat om een éénkamerige vergadering die vier grote taken tot een goed einde zal brengen:
1- de opstelling en de goedkeuring van de artikels van onze Grondwet in twee maanden
2- de goedkeuring van een grondwettelijke representatieve Monarchie en de verkiezing van Koning Leopold I
3- de keuze van een Parlement met twee kamers: de lage kamer van de vertegenwoordigers en de hoge kamer namelijk de Senaat
4- de scheiding van Kerk en Staat.

Augustus 1831

Het Nationaal Congres laat de plaats over aan het nieuwe Parlement.

Le Congrès National : histoire

Après les combats héroïques et sanglants mais victorieux de septembre 1830, la jeune Belgique indépendante doit impérativement se doter d’un gouvernement, se donner des lois et une constitution.

Elle doit être respectée par ses voisins, disposer de frontières internationales et posséder un débouché vers la mer. Elle doit être reconnue par les grandes puissances dans les mains desquelles repose son sort.

Il lui manque le monarque qui unifiera les provinces sous un même drapeau et qui sera le Gage de sa continuité. Voici résumés les travaux qu’il faut effectuer de toute urgence …

Novembre 1830

Le Gouvernement Provisoire (une poignée de citoyens passionnés) exerce de fait le pouvoir Exécutif ; il convoque un corps électoral censitaire et capacitaire qui devra élire notre premier pouvoir Législatif : le Congrès National. Il s’agit d’une assemblée monocamérale qui mènera à bien quatre grandes tâches :

1- l’élaboration et l’adoption des articles de notre Constitution en deux mois
2- l’adoption du régime monarchique « tempéré » par un parlement et l’élection de Léopold Ier
3- le choix d’un parlement bicaméral : la chambre basse des représentants et la chambre haute ou Sénat
4- la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

Août 1831

Le Congrès National laisse la place au nouveau Parlement.